Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami) Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK (fragmenty) Lp.                                                   Wyszczególnienie Opłata w zł(zawiera podatek od towarówi usług VAT) 1         Okresowe badanie techniczne: 1.1      motocykl, ciągnik rolniczy 62 1.2      samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 98            osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,            pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 1.15    pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 1.22    motorower 50 2         Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym            stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: 2.1      skuteczności i równomierności działania hamulców 20 2.4      ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 2.5      połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, 20            luzów w zawieszeniu 2.6      toksyczności spalin 14 2.7      poziomu hałasu 20 2.8      geometrii kół jednej osi 36 2.9      działania amortyzatorów jednej osi 14 2.10    wszystkich innych usterek łącznie 20 4         Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ            kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia,            że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania            ochrony środowiska: 4.1      określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde 20            określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 4.3      dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 5         Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę            w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu            ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 5.1      co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych 20            warunków technicznych3) 6         Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: 6.2      który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki 42            dodatkowe) 6.3      który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 6.6      do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki 48            dodatkowe) 6.7      w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów 82            powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 6.9      - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu 60             identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 6.10    w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub 94            naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać            zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 7         Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych            pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 7.1      prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 35 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:    "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa     od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. Stacja Kontroli Pojazdów 05-400 Otwock ul. Okrzei 23  tel (22) 779 55 50   tel/fax (22) 788 40 84.       Serwis i obsługa klimatyzacji samochodowej Zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych. 99 zł - Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t 63 zł - Badanie motocykla 51 zł - Badanie motoroweru 162 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową 141 zł - Badanie samochodu TAXI 204 zł - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową 147 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy 149 zł - Badanie samochodu uprzywilejowanego 35 zł   - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego